«   2019/03   »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Statistics Graph
관리 메뉴

언제나 휴일

[영문법] 기수, 서수 본문

교육/중학 영어 문법

[영문법] 기수, 서수

언제나 휴일 언제나휴일 2017.01.11 06:52

[영문법] 기수, 서수기수

개수를 나타내는 말

하나, 둘, 셋, ...

서수

순서를 나타내는 말

첫째, 둘째, 셋째,...


 

 기수

서수 

1

One

First 

2

Two

Second

3

Three 

Third

4

Four 

Fourth 

5

Five 

Fifth 

6

Six 

Sixth 

7

Seven 

Seventh 

8

Eight 

Eighth 

9

Nine 

Ninth 

10

Ten 

Tenth 

11

Eleven 

Eleventh 

12

Twelve 

Twelfth 

13

Thirteen 

Thirteenth 

...

... 

... 

20

Twenty 

Twentieth 

30

Thirty 

Thirtieth 

40 

Forty 

Fortieth 

100 

One hundred 

One hundredth 

1000 

One tousnad 

One thousandth 

0 Comments
댓글쓰기 폼